Spesialisering i psykoterapi - Emosjonsfokusert terapi – Modul 1 - Oppstart november 2017 - Bergen

Bli den første som omtaler dette produktet

Under opplæringen i EFT er det fokus på å integrere kunnskap med ferdigheter. Hver samling veksler mellom forelesninger, ferdighetstrening, demonstrasjon fra video, diskusjoner og veiledning av deltakernes praksis.


Obs! Utdanningen er kun for psykologer og leger


Datoer:

1. samling: 20.-23. november 2017

2. samling: 29. januar - 1. februar 2018

3. samling: 28.-31. mai 2018


Foredragsholdere: Leslie Greenberg, Serine Warwar, Jan Reidar Stiegler m.fl.

Pris: NOK 39.900,-. Administrasjonsgebyr NOK 59,- ved fakturering.

Sted: Bergen, mer informasjon kommer


Obs! Påmeldingen er bindende og kursavgift vil ikke bli refundert. Evt. omfaktureringsgebyr vil komme på NOK 150,-


For spørsmål om utdanningen eller hjelp til påmelding, vennligst send e-post til post@nieft.no eller ring oss på tlf: 55 31 74 25

kr 39 900,00

+/- 3 dager+/- 7 dager

* Påkrevet felt

kr 39 900,00

Beskrivelse

Detaljer

1. samling: 20.-23. november 2017

2. samling: 29. januar - 1. februar 2018

3. samling: 28.-31. mai 2018

Foredragsholdere: Leslie Greenberg, Serine Warwar, Jan Reidar Stiegler, m.fl.

Spesialist- og videreutdanningen i emosjonsfokusert terapi - individualterapi
Under opplæringen i EFT er det fokus på å integrere kunnskap med ferdigheter. Hver samling veksler mellom forelesninger, ferdighetstrening, demonstrasjon fra video, diskusjoner og veiledning av deltakernes praksis. Når en skal jobbe med emosjoner i EFT, bes deltakerne om å bringe inn sine egne vansker og emosjonelle sår for å gi realistisk trening. Dette gir en unik mulighet til å integrere modellen på en helhetlig måte, samt at det gir en unik mulighet til å begynne å jobbe med egne livsvansker.

I Emosjonsfokusert terapi følger man en prosess som i stor grad utspiller seg gjennom non-verbale og indirekte signaler. Dette er ferdigheter som er krevende å lære og opplæringen til Greenberg skiller seg da også fra mange andre terapiopplæringer. Når man jobber så direkte med emosjoner kan man ikke dra særlig stor nytte av rollespill i opplæringsøyemed. I opplæringen må terapeuten i stedet bringe med seg sine indre smerter og erfaringer for å gi realistisk trening. Dette gir en unik mulighet til å oppleve de prosessene som man skal hjelpe andre gjennom og metoden blir dermed bedre integrert. Gjennom å følge slike endringsprosesser vil en erfare å bli mer fortrolig med både egne og andres emosjoner og en får oppleve hvor vitaliserende det er selv med sterke emosjoner når bare kart og terreng stemmer overens. Det er også motiverende å se at vellykkete forløp leder til at de som søker hjelp representerer seg selv og sitt indre med aksept, sunnere selvhevding og relasjonell tydelighet og trygghet.

Videreutdanningen i EFT består i alt av 160 timer undervisning, 70 timer egenterapi og 58 timer veiledning. For at kandidatene skal komme på kunnskapsnivå 3 (høyeste nivå) etter retningslinjer for NIEFT må kandidatene i tillegg til videreutdanningen ha 30 timer individualterapi hos EFT-terapeut og 100 timer EFT-veiledning. Kandidatene kan idividuelt søke om å få godkjent de 30 timene terapi, dersom de har gått i ekvivalent erfaringsbasert individualterapi. Kandidatene kan også søke om å få godkjent inntil 60 av de 100 veiledningstimene, dersom de har gått i annen psykoterapeutisk veiledning. 

Generelt om Modul 1

Det første året har som mål å gi kandidaten en grundig innføring i det teoretiske rammeverket til EFT. Det er i tillegg et særlig fokus på terapeutiske holdninger, terapeutisk allianse og presis bruk av empati. Videre skal kandidaten begynne å øve på de mest brukte spesifikke intervensjonene i EFT. Det sistnevnte innebærer særlig å benytte en teknikk hentet fra gestalt-terapi – å opprette en dialog mellom selv og forestilte viktige andre, eller mellom ulike sider av seg selv. Dette for å vekke, komme i kontakt med og endre på emosjoner som har ledet til lidelse hos klienten. Det første året innebærer også å få veiledning på egen praksis, da med særlig fokus på empati-/alliansetema og strukturen i nevnte intervensjoner. I tillegg vil kandidatene få egenerfaring gjennom en begynnende utforskning av egen emosjonell fungering og egne emosjonelle sår.

Samlingene på det første året innebærer 60 timer med teoretisk kursing, 8 timer med veiledning og 28 timer med egenerfaring. 

Modul 2

På det andre året vil kandidaten få grundigere og mer spesifikk kjennskap til teorien i EFT. I tillegg til en grundig presentasjon av differensialdiagnostiske utfordringer og kasusforståelse i EFT, vil det være særlig fokus på kandidatens egen emosjonelle fungering i møte med pasienter, etiske og juridiske problemstillinger, og bevisstgjøring av ulike klienters særskilte behov. I tillegg til fordypning og repetisjon av læring fra første året vil kandidaten få opplæring i et bredere spekter av intervensjoner i EFT, slik som emosjonell blokkering, fokusering og reparasjon av alliansebrudd. En av samlingene på det andre året vil dessuten rette seg inn mot komplekse traumer i et livsperspektiv. Det blir dessuten et økt fokus på videoveiledning av kandidatens praksis.

Samlingene på det andre året innebærer 64 timer med teoretisk kursing, 10 timer med veiledning og 22 timer med egenerfaring. 

Modul 3

Det tredje året i spesialiseringsprogrammet har et overordnet fokus på at kandidaten skal få inngående kunnskap og øvelse med å benytte EFT-prinsipper med alvorlige psykiske lidelser og spesifikke pasientgrupper, inkludert en forståelse av hvilke rammer som må være på plass for å hjelpe pasienter med omfattende reguleringsvansker og/eller destruktiv atferd (personlighetsforstyrrelser, psykoser, spiseforstyrrelser, vold, selvskading og lignende). I tillegg vil én av samlingene være rettet inn mot emosjoner og emosjonell fungering i parforhold, foreldreskapet og familiesystemet. Det vil være fokus på praktiske øvelser som de foregående årene, men det tredje året vil ha en større andel av veiledning enn de foregående årene.

Samlingene på det tredje året innebærer 64 timer med teoretisk kursing, 12 timer med veiledning og 20 timer med egenerfaring. 

 

Hva er emosjonsfokusert terapi?

Emosjonsfokusert terapi (EFT) er en empirisk støttet, humanistisk behandling som har oppstått med grunnlag i emosjons- og tilknytningsteori. Den tar utgangspunkt i at emosjoner på en grunnleggende måte organiserer individets selvopplevelse, hvordan informasjon tas inn og tolkes, samt samhandling med andre. Emosjoner deles inn i primære og sekundære emosjoner. Primære (adaptive) emosjoner er direkte reaksjoner, det første man reagerer med, og de aktiveres når det skjer noe som er relevant for ivaretakelsen av ens behov. Altså forteller primære adaptive følelser om hva en trenger, og de setter individet i stand til å handle i tråd med disse behovene. Sekundære emosjoner er som oftest reaksjoner på de primære, og de sekundære følelsene oppstår gjerne fordi de primære på et tidspunkt har vært uhåndterlig eller ikke tilstrekkelig validert. Sekundære følelser skygger dessuten for det iboende behovet tilknyttet de primære følelsene. Primære følelser kan derimot også være maladaptive gjennom at de har sluttet å lede personen nærmere ens behov, som for eksempel ved fastlåst sorg.

Gjennom livserfaringer formes emosjonene våre i nevrale nettverk som på et psykologisk plan danner grunnleggende strukturer eller skjema som styrer vår måte å tolke, oppleve og handle på i verden. Når et skjema er av en karakter hvor de sekundære eller maladaptive følelsene på en stabil måte hindrer tilgang til primære følelsers iboende behov, kalles det for et maladaptivt kjerneskjema. Det maladaptive skyldes nettopp at individet ikke får adressert underliggende behov og av den grunn opplever smerte, for eksempel i form av depresjon.

Terapeutisk endring i EFT skjer hjelp av bevissthet, regulering, refleksjon og omforming av følelser innenfor rammen av en empatisk relasjon. I tillegg baseres EFT på et grunnleggende prinsipp om at folk først må komme et sted før de kan forlate det. Overført til emosjoner betyr det at klienten må erfare den underliggende smerten, de maladaptive følelsene, før de kan endres. I en terapeutisk prosess vil terapeuten først bistå klienten i å nå grunnleggende smerte, for så å fasilitere iboende adaptive emosjoner. På et nevrologisk plan antas det at fasilitering av adaptive emosjoner kort tid etter maladaptive emosjoner, endrer den grunnleggende strukturen (det maladaptive kjerneskjemaet).

EFT er en opplevelsesorientert og prosessbasert form for terapi. Dr. Leslie Greenberg og hans kolleger har gjennom tiår studert video av terapi og identifisert både hva som fremmer hensiktsmessig emosjonell prosessering, hvordan man når den grunnleggende emosjonelle smerten, og hva som skal til for å endre denne smerten. Kartet til EFT er basert på denne forskningen og består blant annet av en rekke markører som typisk opptrer i terapi hvor visse former for intervensjoner har vist seg mer hensiktsmessig enn andre når det kommer til å skape endring. Tilhørende enhver markør finnes en intervensjon. Samtidig er det i hver intervensjon mye rom for terapeutisk kreativitet og tilpasning til den enkelte klients prosesseringsstil og relasjonelle væremåte. EFT anser den terapeutiske relasjon som sentral for å få til endring, og mange av markørene krever nettopp en tilpasset form for empati, hvor terapeutens genuine men spesifikke empatiske respons gir bedre emosjonell prosessering.

Signaturintervensjonen til EFT er en gammel gestalt-teknikk hvor en bruker tomme stoler til å representere signifikante andre eller til å representere deler av en selv. Den terapeutiske oppgaven er så å opprette dialog mellom ulike deler av en selv, eller mellom selv og andre, for dypest sett å prosessere den underliggende smerten knyttet til for eksempel negative erfaringer med foreldre eller internaliserte mobbere. På denne måten får klienten mulighet til både å erfare den negative smerten og muligheten til å få korrigerende erfaringer gjennom å få tilgang til mer hensiktsmessige emosjonelle responser som kan transformere smerten. EFT har gjennom en rekke studier vist seg effektiv i behandling av depresjon, traumer og spiseforstyrrelser.

Omtaler

Skriv din egen omtale

Du omtaler: Spesialisering i psykoterapi - Emosjonsfokusert terapi – Modul 1 - Oppstart november 2017 - Bergen